വിജ്ഞാന സമ്പാദനവീഥിയിലെ വഴിയടയാളങ്ങള്‍ (معالم في طريق طلب العلم) – ശംസുദ്ദീന്‍ ബിന്‍ ഫരീദ്, പാലത്ത്