നിസ്സാരവല്‍ക്കരിക്കപ്പെടുന്ന സുന്നത്തുകള്‍ – അബ്ദുല്‍ലത്തീഫ് സുല്ലമി, മാറഞ്ചേരി