റജബും ചില മൂഢ ധാരണകളും – സക്കരിയ്യ സ്വലാഹി رحمه الله

Short Clip from Makkah, 2017 – 1438