ഉപജീവനത്തിലെ വിശാലതക്ക് (البركة في الرزق) – ഹബീബ് സ്വലാഹി