സമാധാനം തേടുന്നവരോട് – ഹാഷിം സ്വലാഹി

(ഈദുൽ അദ്ഹാ ഖുതുബ – 1437)