ശിര്‍ക്ക് മുസ്‌ലിം ഉമ്മത്തില്‍ (ഖുതുബ) [Part 1-2] – അബ്ദുല്‍മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്