സിഹ്ര്‍, മന്ത്രവാദം: ഇസ്ലാമിക വിധി – ശംസുദ്ദീന്‍ ബിന്‍ ഫരീദ്, പാലത്ത്