[83] സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ (Part 1) – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി