[110] സൂറത്തു’ന്നസ്വര്‍ (سورة النصر) – അബ്ദുല്‍ജബ്ബാര്‍ മദീനി