തൗഹീദ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ താക്കോൽ – അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ ഐദീദ്

പൊതു പ്രഭാഷണം – BC Road, Mangalore – 02.04.17