ചെറിയ ചെറിയ ഉപകാരങ്ങൾ പോലും ചെയ്തുകൊടുക്കാത്തവർക്കുള്ള താക്കീത് – സൽമാൻ സ്വലാഹി