യാത്രയിലെ മര്യാദകൾ – ഹംറാസ് ബിൻ ഹാരിസ്

മസ്ജിദുൽ മുജാഹിദീൻ, തലശ്ശേരി // 13.03.2020