[01] സൂറത്തുല്‍ ഫാത്തിഹ (سورة الفاتحة) [Parts 1-7] – നിയാഫ് ബിന് ഖാലിദ്