കൊറോണ ബാധയും ഗുണപാഠവും – (വിവർത്തനം: അബ്ദുറഊഫ് നദ്‌വി)

ഡോ. അബ്ദുൽ അസീസ് റൈസ് അർ റൈസ്

വിവർത്തനം : അബ്ദുറഊഫ് നദ്‌വി