ദുൽഹിജ്ജയിലെ പത്തു ദിനങ്ങളും ഉദ്ഹിയത്തും – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്