അല്ലാഹു വിന്റെ ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, ഇസ്തിഗ്‌ഫാർ വർധിപ്പിക്കുക – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്