നോമ്പ് നോറ്റുവീട്ടാനുള്ളവർ അറിയാൻ – സൽമാൻ സ്വലാഹി

  • റമളാനിലെ നോബ് അകാരണമായി പിന്തിപ്പിച്ചർ നോറ്റുവീട്ടുന്നതോടപ്പം ഫിദ് യ കൂടി കൊടുക്കണമോ
  • ശഅബാൻ പകുതിക്കു ശേഷം നോബ് നോറ്റുവീട്ടുവാൻ പാടുണ്ടോ ?
  • നോറ്റുവീട്ടാനുള്ളവർ തുടർച്ചയായി തന്നെ നോറ്റുവീട്ടണമോ?