പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുക – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്