വരൾച്ച, പ്രളയം, പകർച്ച വ്യാധികൾ! പരിഹാരമെന്ത്? – മുഹമ്മദ് ആഷിഖ്

വരൾച്ച, പ്രളയം, പകർച്ച വ്യാധികൾ!

പരിഹാരമെന്ത്?