റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ – നിയാഫ് ബിന്‍ ഖാലിദ്