റമദാന്‍, പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ മാസം – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി