ശുറൂത്വു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് – شروط لا إله إلا الله – (Part 1-7) – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി