സൂക്ഷിക്കുക! ഉലമാക്കള്‍ വളരെ കുറവ്! – അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്