വിത്ർ (Short Clip) – സൽമാൻ സ്വലാഹി

  • വിത്റിന് ശേഷം സുന്നത്ത് നമസ്ക്കരിക്കാമോ ?
  • 3 റക്അത്ത് വിത്രാകുബോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്