അല്ലാഹുവിനെ ദിക്ർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

موعظة لعباد الله
في فضائل ذكر الله