ബദ്ർ; സകാത്; ഇതികാഫ് – ചില ഓർമപ്പെടുത്തലുകൾ – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്