ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് റഹ്മത്ത് (കാരുണ്യം) കാണിക്കുക – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

“ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് റഹ്മത്ത് ( കാരുണ്യം ) കാണിക്കുക.
മുകളിലുള്ളവൻ നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചൊരിയും”
ارحموا من في الأرض
يرحمكم من في السماء