മക്കളെ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ – ശംസുദ്ധീൻ ബ്നു ഫരീദ്