മാതാപിതാക്കള്ക്ക് പുണ്യം ചെയ്യൽ – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി