മൗലിദ് വാദികളുടെ ന്യായീകരണങ്ങൾ (5 Parts) – സകരിയ്യ സ്വലാഹി