സ്ത്രീകളില്‍ വരുന്ന പിഴവുകള്‍ (مخالفة تقع فيها النساء) – ശംസുദ്ധീന്‍ ഫരീദ്, പാലത്ത്