നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല – അബൂ ഉമൈർ മുഹമ്മദ് ആഷിഖ്

20/12/19 ഷറാറ മസ്ജിദ്, തലശ്ശേരി