മുസ്ലിമേ! നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ നിസ്സാരമല്ല! – ഹംറാസ് ബിൻ ഹാരിസ്

ജുമുഅഃ ഖുതുബ // 19, റബീഉൽ ആഖിർ, 1442