ഖബര്‍, രക്ഷയും ശിക്ഷയും – ശംസുദ്ദീന്‍ ബിന്‍ ഫരീദ്, പാലത്ത്