സലഫിയ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരോട് – സക്കരിയ്യ സ്വലാഹി