സിഹ്റും ഹദീസ് നിഷേധവും – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി, ദമ്മാം