തൗഹീദിന്റെ മഹത്വവും, വിശദീകരണങ്ങളും – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

പൊതു പ്രഭാഷണം

കക്കാട് പ്രോഗ്രാം 2018 Feb 13