സകാത്ത് (Part 3) പള്ളി, മദ്രസ, മതകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് സകാത്ത് കൊടുക്കാമോ?