ചെയ്ത അമലുകള്‍ പൊളിക്കാതിരിക്കുക (ഈദ്‌ ഖുതുബ :1438)- ഹാശിം സ്വലാഹി