റമദാനിൽ നേടിയ തഖവ കൈവിടാതെ നിലനിർത്തുക – സകരിയ സ്വലാഹി