നോമ്പുകാരാ..നീ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വർധിപ്പിക്കുക – അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ ഐദീദ്