ശിര്‍ക്കിന്റെ ചരിത്രം (2Parts) – അബ്ദുല്‍മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്