ഉത്തരങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക; മരിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് – അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്