അനീതി അരുത് – നിയാഫ് ബിന്‍ ഖാലിദ്

ജുമുഅ ഖുത്‌ബ // കണ്ണൂർ സിറ്റി മസ്ജിദ് // 05, സ്വഫർ, 1441