അറഫഃ ഖുത്ബ (1439 H) പരിഭാഷ – ശംസുദ്ദീന്‍ ബിന്‍ ഫരീദ്‌