ബലികർമ്മം; സമ്പത്തുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രധാനമായ ഇബാദത്ത് – ഹാഷിം സ്വലാഹി

(الذبح أجل عبادة مالية)