ദുആ വിശ്വാസിയുടെ ആയുധവും രക്ഷാകവചവുമാണ് – ആശിഖ്

▪️ജമുഅ ഖുതുബ ▪️ [02-04-2021 വെള്ളി]

  • 📌 ദുആ വിശ്വാസിയുടെ ആയുധവും രക്ഷാകവചവുമാണ്.
  • 🔖 ദആ അമ്പിയാക്കളുടെ മാർഗം.
  • 🔖 ദആ സ്വീകരിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും.
  • 🔖 ദആ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.
  • 🔖 ദആ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള സമയങ്ങൾ.

🎙ആശിഖ് ബിൻ അബ്ദിൽ അസീസ് – وفقه الله

ശറാറ മസ്ജിദ്, തലശ്ശേരി.