ഈമാനിൽ ദൃഢതയുള്ളവരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ – യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്

ഇമാം ശാഫിഇൗ അഹ്ലുസ്സുന്ന മർകസ് , കോട്ടക്കൽ // 24-11-2019