ഹജ്ജിലും ഉംറയിലും ഹാജിമാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ (7 Parts) അബ്ദുർറഊഫ് നദ് വി