ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന്‌ ഒരുങ്ങുന്നവർക്കായി ചില ഉപദേശങ്ങൾ – സകരിയ്യാ സ്വലാഹി